تکامل از اکسل: تبلو برای تیم های مالی

در این مقاله، او به اشتراک می گذارد که چگونه Tableau می تواند یک تفاوت بزرگ برای تیم های مالی باشد.