آموزش تبلو دسکتاپ (Tableau Desktop) – بخش 3

ویو View را فیلتر کنید تا تحلیل خود را متمرکز کنید.