گزارش گارتنر 2023 – پلتفرم های هوش تجاری BI – بخش 1

بررسی نقاط ضعف و قوت نرم افزارهای هوش تجاری Amazon , Alibaba Cloud , Domo و GoodData