استفاده از Tableau Repository برای نظارت بر تبلو سرور

چگونه از تبلو Tableau Repository برای نظارت بر سرور Tableau خود استفاده کنید.