گزارش گارتنر 2023 – پلتفرم های هوش تجاری BI – بخش 5

بررسی نقاط ضعف و قوت نرم افزارهای هوش تجاری Tellius , TIBCO Software , ThoughtSpot و Zoho