دسترسی مستقیم به داده های Amazon S3 از تبلو Tableau

مشتریان تبلو به شدت از S3 به عنوان بخشی از پیاده سازی AWS خود استفاده می کنند.