گزارش گارتنر 2023 – پلتفرم های هوش تجاری BI – بخش 4

بررسی نقاط ضعف و قوت نرم افزار های هوش تجاری Tableau ، SAP ، SAS و Sisense